Thomas Hammarberg, az Európa Tanács emberi jogi biztosa válasza - Strasbourg, 2011. augusztus 31.

See the faximile in English

Az Emberi Jogok Biztosa


Rajk László úr

Magyarország

 

                                                               Strasbourg, 2011. augusztus 31.

Tisztelt Rajk Úr!

Kézhez vettem a 2011. augusztus 8-i keltezésű, a Magyar Parlament által 2011. július 12-én megszavazott, új egyházügyi törvényéről szóló levelét. Figyelmesen végigolvastam, és szeretném megköszönni Önnek és a társaláíróknak, hogy felhívták figyelmemet e fontos ügyre.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az emberi jogokról szóló európai egyezmény 9. cikkébe foglalt gondolati, lelkiismereti és vallásszabadságot a demokrácia egyik alappillérének tekinti. A Bíróság számos határozata kiemeli az ilyen típusú kérdésekkel kapcsolatos érzékenységet, mely kiterjed a vallási közösségek jogi személyiségével vagy az iskolai vallásoktatás megszervezésével kapcsolatos ügyekre, valamint arra is, hogy az állampolgár megtagadhassa a választ a vallási hovatartozását firtató kérdésekre. A Bíróság joggyakorlata szerint az állam pártatlansága és elfogulatlansága abban is megnyilvánul, hogy nem vállalkozik vallásos hitek megítélésére. Hasonló fontossággal bír több más európai standard is, egyebek közt a vallással és hittel kapcsolatos törvénykezés felülvizsgálatára vonatkozó 2004-es irányelv, melyet a vallás és hit szabadságával foglalkozó EBESZ szakértőbizottság készített közösen az Európa Tanács Jog a Demokráciáért Európai Bizottságával (Velencei Bizottság).

Nyílt levelükben Önök megállapítják, hogy az új egyházügyi törvény több mint száz magyar egyházi közösséget megfosztott az egyházi státuszától, következésképpen a korábban megszerzett jogaitól. Azok a kritériumok, amely alapul szolgálnak ezen egyházak és a jogaikban megerősített egyházak közötti megkülönböztetésre, felvetik, vajon nem csorbultak a fent említett nemzetközi standardok és diszkriminációellenes elvek.

Önök több, az új törvény által szentesített jogi és eljárásügyi akadályt sorolnak fel, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy az egyházi státuszuktól megfosztott egyházak ne élvezhessék az abból adódó előjogokat. Külön figyelmet érdemel a parlamenti szintű döntéshozatal, valamint az Önök által jelzett szigorú regisztrációs kötelezettség. Hasonlóképpen elgondoltatóak számomra megállapításaik arról a módról,  ahogyan a törvénytervezetet benyújtották, illetve a magyar parlament általi szentesítésre került.

A nyílt levelükben foglalt mindazon állításaikat, amelyek a fent említett jogok és standardok megsértésére vonatkoznak, igen komolyan fontolóra veszem. Ezért párbeszédet kezdeményeztem a magyar hatóságokkal, arra kérve őket, ismertessék velem az új törvénnyel kapcsolatos nézeteiket.

Mielőtt további lépéseket tennék, tekintettel e kérdéskör bonyolultságára és érzékeny voltára, szeretném alaposan megismerni a vonatkozó törvényt és annak a magyarországi vallásszabadságra gyakorolt hatását, különös tekintettel a vallási státuszuktól megfosztott gyülekezetek további sorsára. Amennyiben vizsgálatra kerül sor, bízom benne, hogy sikerül nyílt és konstruktív párbeszédet folytatnom a magyar kormánnyal. Ugyancsak számítok a civil társadalom olyan képviselőinek véleményére, mint amilyenek Önök is.

Szívélyes üdvözlettel:

Thomas Hammarberg

Másolat az Európa Tanács magyar állandó képviseletének


CC : www.iprotest. hu - domain owned by László Rajk (1949-2019), Judit Rajk -  in case of use OF CONTENT, please send an e-mail to: iprotest.hu@gmail.com - Thank you!